19. november 2012

Stiftende generalforsamling for Sjælsø Skakklub

Den 12. november 2012 blev der afholdt stiftende generalforsamling for Sjælsø Skakklub.

Her er billede af alle de medlemmer, der var med til den stiftende generalforsamling:

Fra venstre mod højre: Jesper Nielsen, Svend Hartling, Palle Henriksen, Preben Auchenberg, Christian Rüdinger, Morten Poulsen, Ove Rytter Jensen, Arne Bjørn Jørgensen, Bent Guldborg, Erik Both, Ole Løppenthin samt Jesper Kristiansen. Desuden deltog også Bent Caspersen, som har taget billedet.

 

Referat fra stiftende generalforsamling for Sjælsø Skakklub

Dato: 12. nov. 2012

Referent: Bent Guldborg

 

Valg af dirigent

 

Morten Poulsen blev valgt

 

Formanden beretning (Jesper Nielsen)

De 2 klubber Rudersdal Skakklub & Hørsholm Skakklub har nu i flere sæsoner haft et glimrende samarbejde, og spillerne i de 2 klubber er nu en sammentømret enhed. Vi tager nu næste skridt. Vi etablerer fælles administration og fælles økonomi.   

Det er 2 jævnbyrdige klubber, der sammen kommer til at arbejde og virke under 1 bestyrelse.

Det letter administrationen når 3 bestyrelser bliver til 1 bestyrelse og når 3 regnskaber bliver til 1. Vi kan samle kræfterne i 1 organisation, hvor også medlemmerne får mere direkte indflydelse.  

Jesper Kristiansen samtykkede, og pointerede at det var en enstemmig beslutning på sidste generalforsamling for Rudersdal Skakklub, at klubberne skulle sammenlægges. 

 

Kassererens beretning (Bent Guldborg)

Også økonomisk er de 2 klubber jævnbyrdige. Aktiverne er af samme størrelsesorden.

Sammenlægningen af de 2 klubber finder sted pr 01-01-2013. Dette betyder at regnskaberne for 2012 for Rudersdal Skakklub, Hørsholm Skakklub og Sjælsø Skakklub i nuværende form skal revideres og godkendes.

Sidste generalforsamling for Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub skal således finde sted i starten af 2013, med følgende dagsorden:

- Godkende regnskabet for 2012

- Beslutte at aktiver overføres til Sjælsø Skakklub.

Generalforsamlingerne for de 2 klubber kan eventuelt finde sted samtidigt.

Regnskabet for Sjælsø Skakklub revideres af revisorerne for Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub og godkendes af nuværende bestyrelse for Sjælsø Skakklub.

Svend Hartling spurgte om ”arv og gæld” fra de gamle klubber bliver bevaret i Sjælsø Skakklub. Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub har henholdsvis 1 og 2 æresmedlemmer som er kontingent fri. Der var enighed om på generalforsamlingen, at disse ordninger fortsættes i Sjælsø Skakklub.      

 

Indkomne forslag

Ingen er modtaget

 

Godkendelse af vedtægter.  

Et ændrings forslag er modtaget fra Erik Both med sproglige forbedringer til § 10.

Det blev besluttet at stemme om vedtægterne inklusiv ændringsforslaget.

Vedtægterne inklusiv ændringsforslaget blev enstemmigt godkendt.

 

Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en eller flere bestyrelsessuppleanter.
Den nye bestyrelse skal fungere fra årsskiftet indtil 1. ordinære generalforsamling i Sjælsø Skakklub, som ifølge vedtægterne skal finde sted inden udgangen af april. I det perspektiv blev nuværende bestyrelse bedt om at fortsætte indtil den ordinære generalforsamling.

-       Jesper Nielsen er formand

-       Anders Bork er kasserer

-       Jesper Kristiansen og Bent Guldborg er menige medlemmer.  

-       Jan Thomsen blev valgt som suppleant

 Valg af revisor og en suppleant for denne

Valg af revisor og revisor suppleant udskydes til den ordinære generalforsamling i april.

1. opgave bliver 2013 regnskabet, som skal revideres i starten af 2014.

 

Diverse.

EMT turneringen 23-25 november i Hørsholm.

Der er 9 tilmeldte. Der skal være 12 for at gennemføre turneringen. Deltagere i generalforsamlingen opfordres til at melde sig. 

 

Hørsholm Skakklubs 100 års jubilæum – 13. januar 2013.

Det er ikke muligt at fejre jubilæet på dagen idet der denne dag er holdkamp.

Jesper Nielsen bad generalforsamlingen om ideer til hvordan og hvornår jubilæet kan fejres.

Det kan være en EMT turnering, eller det kan være leje af en stormester der spiller simultan. Der synes at være stemning for simultanskak kombineret med en reception.

Det foreslås at hyre Sergey Klimov, eventuelt kombineret med at han spiller på divisionsholdet i den sidste kamp i indeværende sæson.  Denne kamp finder sted 03-03-2013.  Jubilæet foregår i regi at Sjælsø Skakklub, som også lægger navn til arrangementet. Det er op til bestyrelsen for Sjælsø Skakklub at finde løsninger.

Christian Rüdinger arbejdet på artikler til pressen. (F.eks. ugebladet for Hørsholm).

 

Bilag

Opdaterede vedtægter fremgår af Websiden.