Aftale om ny klub i divisions- og holdturneringen under Dansk Skak Union

  

 

§1 – Parterne.

 

Parterne:

 

      Rudersdal Skakklub    

 

Og 

 

      Hørsholm Skakklub 

 

Indgår hermed en aftale om at deltage i divisions- og holdturneringen under Dansk Skak Union - herefter

kaldet DSU. 

 

§2 – Medlemskab af Dansk Skak Union.

 

Parterne stifter i fællesskab en ny klub, der overtager alle skakspillere fra de to stiftende klubber, der er

indmeldt i DSU. 

 

Parterne udmelder derfor senest 30. juni 2010 sine skakspillere af DSU, og den nye klub indmelder samme

skakspillere ind i DSU per 1. juli 2010.

 

§3 – Klubbens navn og formål.

 

Skakklubbens navn er Sjælsø Skakklub. Dens hjemsted er Rudersdal kommune.

 

Klubbens formål er at fungere som paraplyorganisation for skakklubber, der ønsker et samarbejde om at

opnå bedst mulige repræsentation i Dansk Skak Unions divisions- og holdskakturnering.  

 

§4 – Organisation.

 

Sjælsø Skakklub har egne vedtægter og egen bestyrelse. 

 

Bestyrelsen består af fire medlemmer: To personer fra bestyrelsen i Rudersdal Skakklub og to personer fra

bestyrelsen i Hørsholm Skakklub.

 

§5 – Økonomi.

 

Sjælsø Skakklubs økonomi skal balancere, således at udgifter til DSU kontingenter samt udgifter til holdskak

og klubhjemmeside dækkes af parterne.

 

De stiftende klubber stiller klublokaler, materialer og tilsvarende faciliteter til rådighed for Sjælsø Skakklub. 

 

§6 – Indskud ved stiftelse.

 

Senest 30. juni indbetaler hver part et beløb svarende til to kvartalers DSU kontingent for de skakspillere,

hver part overfører til Sjælsø Skakklub.

 

§7 – Holdskak.

 

Holdene opstilles af Sjælsø Skakklub med udgangspunkt i en styrkeliste jf. DSUs regler herfor, således at

førsteholdet hedder Sjælsø 1, andet holdet Sjælsø 2 og så videre. 

 

§8 – Accept fra DSU.

 

Aftalen forudsætter, at DSU og 8. hovedkreds under DSU godkender, at Sjælsø Skakklub kan overtage

parternes placering i divisions- og holdturneringen. 

 

§9 – Uopsigelighed.

 

Aftalen er uopsigelig indtil sidste runde i divisionsturneringen henholdsvis holdturneringen er færdigspillet. 

 

§10 – Hold, styrkeliste og holdledere.

 

Bestyrelsen sammensætter holdene, sætter styrkelisten og udpeger holdlederne. 

 

§11 – Ejerskab af hold.

 

Med mindre andet aftales, overtager Rudersdal ved aftalens ophør den placering i divisions- og

holdturneringen, som Sjælsø 1 har opnået. Hørsholm overtager Sjælsø 2’s placering, Rudersdal Sjælsø 3’s

placering og så videre. 

 

§12 – Tiltrædelse.

 

Således tiltrædes aftalen ved de to generalforsamlingers underskrift.