Bestyrelsesmøde, Rudersdal Skakklub, søndag den 5. august 2012

hos Bent C.

Til stede: Jesper, Bent G., Thomas, Bent C.

Referent: Bent C.

 

Forrige møde: 20. maj hos Jan, ingen bemærkninger i den forbindelse.

 

Jesper og Bent G. har med Jesper N. og Anders fra Hørsholm Skakklub den 3. juli d.å. haft bestyrelsesmøde i Sjælsø Skakklub. Referatet herfra kan læses på Sjælsø Skakklubs hjemmeside. Vigtige punkter var her:

1)      Jesper Nielsen har deltaget i delegeretmøde for 8. Hovedkreds. Vigtige emner her var
- Det er besluttet at sammenlægge 1. og 8. hovedkredse

- 8. hovedkreds har bedt om Sjælsø Skakklubs holdning til, hvorvidt turneringsspilledage for mesterrækkehold - hold skal ligge på søndage eller hverdage. Sjælsø Skakklub har giver udtryk for, at det er lige meget. Jesper Nielsen har via mail spurgt mulige spillere på mesterrækkeholdet om deres holdning

2)      Klubben får ved Richard Liljas mellemkomst to nye medlemmer med ratingtal på henholdsvis 2400 og 2200.

3)      Sæsonplan for efteråret d.å. er fastlagt - med fortsat mulighed for mindre justeringer. M.h.t. lokaler er vi enige om, at der, uanset arrangement, altid er åbent i klubben på klubaftener, hvis ikke i Hørsholm, så i Birkerød. Dette gælder også i uger hvor der er holdkampe.

4)      Præmieuddelinger vedr. forårets turneringer mangler at foretages, en passende anledning og procedure vil blive fundet

5)      Fusion af klubberne og økonomi i denne forbindelse er behandlet. Fusionen sker pr. 1. januar 2013

6)      Hørsholm Skakklubs 100-års jubilæum næste år vil blive markeret og fejret til februar eller marts, og 5.000 kr. er afsat hertil

 

 Jesper har afbooket lokalerne for søndage, hvor det allerede vides, at vi ikke for brug for dem.

 

Økonomi og medlemmer v/ Bent G.  

Væsentlige dele af klubbens økonomi ligger nu i Sjælsø Skakklubs regi. Bent redegjorde for Rudersdal Skakklubs økonomi p.t.

Bent G. kontakter Michael Nielsen ang. medlemskabstilhørsforhold.

Ligeledes er en af arrangørerne fra forårets skakarrangement på Birkerød Bibliotek kontaktet vedrørende medlemskab af Rudersdal Skakklub.  

 

”Skakkens dag” i slutningen af august opgives, i stedet vil vi fokusere på at lade skakken indgå i Kulturnattens arrangementer, evt. i vore egne lokaler, og evt. med andre fristelser i tilknytning hertil.

 

Sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub

Material-/lageroptælling vil blive foretaget i løbet af efteråret af medlemmer af nuværende bestyrelse.

Ang. lokaletildeling kontakter Jesper Kommunen og sørger for, at vi, uanset klubsammenlægning, bibeholder klubancienniteten.

 

Den stiftende Generalforsamling for Sjælsø Skakklub, som er planlagt til 12. november, skal forberedes. Bent og Anders forbereder de økonomiske input til mødet, som f.eks. en åbning balance. Eventuelt forelægges også et budget. Thomas mente ikke budget for 2013 skal forelægges på mødet. Jesper og Bent G. vil se nærmere herpå sammen med øvrige bestyrelses medlemmer fra Sjælsø Skakklub.

 

Næste møde: ikke aftalt