Generalforsamling i Rudersdal Skakklub                   

Den 27. februar 2012 kl. 19:00 på Mantziusgården

REFERAT

Til stede var 9 medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Arne Bjørn Jørgensen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden.

2. Formandens beretning.
Jesper Kristiansen aflagde beretning over årets forløb i klubben. Beretningen vil tilgå medlemmerne på klubbens hjemmeside. Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Bent Guldborg fremlagde regnskabet. Driftsregnskabet udviste et underskud på 533,93 kr. hvilket hovedsagelig skyldtes de ekstraordinære udgifter i forbindelse med turen til Bornholm i forrige sæson. Tilgodehavende kontingent var 0 kr. og tidligere mellemregninger med kasseren var afviklet. Endvidere var antallet af bankkonti reduceret, således at klubben kun har 1 bankkonto. Bent Guldborg redegjorde endvidere for forholdene omkring sponsoratet fra Michael Krogh, der strakte sig til sommeren 2012. Om det herefter ville blive forlænget var uvist. Arne Bjørn Jørgensen, der er generalforsamlingsvalgt revisor bekræftede, at det fremlagte regnskab var revideret og godkendt. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Dirigenten foreslog, at det fremlagte forslag om sammenlægning med Hørsholm Skakklub og diskussionen herom blev udskudt til punkt 8. Der var ingen yderligere forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet blev foreslået uændret. Kontingenterne er for seniorer 1000 kr. årligt, for juniorer og pensionister 650 kr. årligt og for B-medlemmer og børn 300 kr. årligt.

6. Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en eller flere bestyrelsessuppleanter.
Der var genvalg over hele linjen. Jesper Kristiansen blev genvalgt som formand, Bent Guldborg som kasserer og som tre bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Thomas Due Bostrup, Jan Thomsen og Bent Caspersen. Bestyrelsessuppleanter blev genvalg af Maj-Britt Andreasen og Preben Auchenberg.

7. Valg af revisor og en suppleant for denne.
Arne Bjørn Jørgensen genvalgtes som revisor, og Palle Henriksen som revisorsuppleant.

8. Samarbejdsaftale med Hørsholm Skakklub herunder drøftelse af fusionsplaner.

Jesper Kristiansen gennemgik planerne for fusion med Hørsholm Skakklub under navnet Sjælsø Skakklub, jvf.. I øvrigt den fremlagte køreplan på nettet på hjemmesiden.

Mulighederne for at få spillelokaler er blevet sondret hos Rudersdal Kommune. Af svaret fra kommunen fremgik, at det er muligt at bibeholde spillesteder både i Rudersdal og Hørsholm kommune.

Vedtægterne for den fusionerede klub ligger på nettet. Jesper Kristiansen gennemgik vedtægterne og fremhævede specielt de punkter, hvor der var afvigelser i forhold til Rudersdals Skakklubs vedtægter. Det drejede sig bl.a. om betingelserne for ændring af vedtægterne, hvor Hørsholms Skakklub mere restriktive bestemmelser var skrevet ind i de nye vedtægter. Herudover var i dagsordenen et punkt om målsætningen for den kommende sæson og en paragraf, der omhandlede bestemmelser om fastsættelse af styrkelisten og holdledernes opgaver.

Spørgsmålet om sammensætningen af den nye bestyrelse blev endvidere berørt. Det er naturligvis et spørgsmål som generalforsamlingen i den fusionerede klub må tage stilling til, men der var almindelig enighed om at Jesper Nielsen som formand, Jesper Kristiansen som næstformand og Bent Guldborg som kasserer ville være en god løsning.

Diskussionerne om de forskellige punkter sluttede med, at forsamlingen gav enstemmig tilslutning til det fremlagte forslag om fusionering med Hørsholm Skakklub.

 9. Eventuelt.

Palle Henriksen bemærkede, at det vil være hensigtsmæssigt fremover, at bestemmelserne for klubmesterskabet i tilfælde af ligestilling på points, blev fastlagt ved turneringens start og ikke før sidste runde som tilfældet var i år.

Palle Henriksen gjorde endvidere opmærksom på at der udestod et problem med vandrepokalerne for henholdsvis klubmesterskabet og cupturneringen i tilfælde af en fusion.

Preben Auchenberg forespurgte om Skakkens dag, der har været aflyst de sidste par år grundet manglende ”hjælpere”. Der var almindelig enighed om, at det var en udmærket initiativ, der kunne bidrage til nye medlemmer. I tilfælde af fusion ville det være et spørgsmål for den nye bestyrelse.

 

 

Referent:

Palle Henriksen

28. februar 2012