Bestyrelsesmøde, Rudersdal Skakklub, søndag d. 20. maj 2012 hos Jan

 

Til stede: Jan, Jesper, Bent G og Bent C

 

Referent: Bent C

 

 

Jesper, formand: 

Hørsholm har på deres generalforsamling for nylig, næsten énstemmigt, vedtaget en sammenlægning af de to skakklubber, Hørsholm og Rudersdal. Dog siger lovene hos H.S., at en sådan beslutning kræver vedtagelse på endnu en generalforsamling, og denne ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt i Hørsholm Skakklub d. 4. juni d.å.

 

M.h.t. udformning og indhold af de kommende love for den fusionerede Sjælsø Skakklub er Christian Rüdinger og Anders Bork Hansen fra Hørsholm klubben fremkommet med relevante forslag og kommentarer. Disse forslag og kommentarer blev drøftet, og bestyrelsen ser ingen problemer i opnåelse af en endelig fælles udformning af regler og love for den kommende fusionerede klub.

 

Bent G. fortalte om det netop afsluttede skakarrangement på Birkerød Bibliotek, som var foranstaltet af Katrine fra Ung i Rudersdal med Hussein som medarrangør. Arrangementet afholdtes over seks eftermiddage, to gange i hver uge. Ung i Rudersdal prøver at skabe øget interesse for sunde fritidsbeskæftigelser som skak, fodbold og andet. I skakkens og også i medlemshvervningens interesse deltog Tage, Bent G og Bent C på vor klubs vegne. Vi registrerede god interesse for skakken både hos dem, der som vi kom hver gang, børn som voksne, og hos dem, vi kun så en enkelt gang eller to. Arrangementet vil blive gentaget på biblioteket til efteråret. Bent G har foreslået Katrine og Hussein, at vi efter dette arrangement sammen forsøger at fortsætte i andre lokaler, f.eks. hver fredag fra kl. 15 - 17, hvilket disse også er interesserede i. I løbet af de tre uger mærkede vi øget spillestyrke og skakkendskab hos de deltagende børn, kvinder og mænd.

 

Skakure:

De to længe savnede nye skakure blev under bestyrelsesmødet bestilt og betalt med elektronikkens hjælp.

 

Sæsonens turneringer: 

Holdturneringer og klubturnering er forløbet tilfredsstillende. Jesper fremførte, at regler ved point-ligestilling ved turneringsafslutning bør klargøres. M.h.t. lyngrandprix er der hos bestyrelsen stemning for, at denne aktivitet videreføres, og dét fortrinsvis på dage hvor der også foregår andet som f.eks. udsatte partier, eller hvor der f.eks. har været holdturnering dagen før.

 

Sæsonstart efter sommerferien bliver i anden uge i august.

 

I stedet for, som annonceret, fælles generalforsamling d. 4. juni arrangeres i Rudersdal Skakklub en lynturnering.

 

Sæsonafslutning

Vi har talt med Hørsholm om fælles sæsonafslutning i år. Spørgsmålet afventer endelig afklaring. Anders har tidligere ytret mulighed for at kunne lægge hus til en fælles afslutning, men nu viser det sig, at han ikke har mulighed herfor på den fastlagte dato. Herefter må det formodes, at klubberne holder sæsonafslutning hver for sig.

 

Regnskab v/ Bent G

Opdateret regnskab blev forelagt.

 

8. hovedkreds har endnu ikke opkrævet kontingent vedr. 2012.

 

Rudersdal Kommune har, meget sent, krævet tilbagebetaling af 400,- kr., som den mener, klubben uberettiget har modtaget i tilskud i 2005. Beløbet er nu tilbageført.

 

Der vil være et budgetunderskud på kontoen ”arrangementer” på 1.000,- kr. i forbindelse med det nylig fastlagte arrangement i morgen, 21. maj, med simultanskak imod danmarksmesteren, Sune Berg Hansen.

 

Diverse

Før fusionen skal vi have lavet en lageroptælling.

 

Bestyrelse i Sjælsø Skakklub

Jesper og Bent G fortsætter som bestyrelsesmedlemmer i Sjælsø Skakklub.

 

Næste bestyrelsesmøde i Rudersdal Skakklub bliver søndag d. 5. august 2012 hos Bent C, Bent G tager brød med.