Vedtægter for Sjælsø Skakklub

 

Disse vedtægter træder i kraft 01-01-2013 ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub.  De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 

§ 1 - Navn og formål.

 

Klubbens navn er Sjælsø Skakklub. Dens hjemsted er Rudersdal kommune.

 

Klubben er dannet ved en fusion af Rudersdal og Hørsholm skakklub, og det er klubbens mål at fremme skakspillets udbredelse, primært i Rudersdal og Hørsholm kommuner, samt til stadighed at forøge medlemmernes spillestyrke.

 

Klubbens formål er at give en ramme, hvor klubbens medlemmer kan spille skak såvel på konkurrenceplan som på hyggeplan.

 

Klubbens formål søges virkeliggjort gennem faste mødeaftener, samt gennem deltagelse i Dansk Skakunions holdturnering. Klubben tilstræber at have lokaler og aktiviteter både i Birkerød og i Hørsholm

 

§ 2 - Tilhørsforhold.

 

Klubben er tilsluttet Dansk Skak Union.

                                                                

§ 3 - Generalforsamling.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne. 

Enhver generalforsamling foregår i klubbens lokaler på klubbens mødetidspunkt, med mindre andet er bydende nødvendigt.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Stemmeberettigede medlemmer er alle medlemmer af klubben.

Forslag kræver simpelt flertal for at blive vedtaget på generalforsamlingen. 

 

Forslag til ændring af klubbens vedtægter kræver dog 2/3 flertal for at blive vedtaget på generalforsamling, og kan kun behandles på en generalforsamling, når de har været indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamling, og har været fordelt til medlemmerne sammen med indkaldelse.

 

Beslutningen om midlertidig eller endelig opløsning af klubben kræver mindst 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag, stillet på generalforsamlingen, er at betragte som input til bestyrelsens fremtidige arbejde, men kan ikke vedtages/forkastes ved afstemning på generalforsamlingen.

 

Der tages referat på generalforsamlingen, og referatet lægges på klubbens hjemmeside senest 6 uger efter afholdelse af generalforsamlingen.

  

§ 4 – Dagsorden for Generalforsamlingen

 

1.            Valg af dirigent

2.            Formandens beretning (klubbens aktiviteter i perioden siden forrige ordinære generalforsamling samt bestyrelsens planer for den kommende sæson).

3.            Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.            Indkomne forslag

5.            Målsætning for den kommende sæson.
(Oplæg fra bestyrelsen er basis for debatten) 

6.            Fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt forelæggelse af budget

7.            Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en eller flere bestyrelsessuppleanter. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Formanden og kassereren skal dog være myndige samt være medlemmer af Dansk Skak Union gennem Sjælsø Skakklub.

8.            Valg af revisor og en suppleant for denne

9.            Samarbejdsaftale med andre klubber, såfremt en sådan foreligger

10.        Eventuelt

 

 

§ 5 - Bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af fem medlemmer.

 

På hver ordinær generalforsamling vælges formand og kasserer. Herudover vælges med virkning for et år 3 bestyrelsesmedlemmer samt en eller flere suppleanter.

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af en næstformand og en sekretær.

 

Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for at lede foreningen.

 

Sjælsø Skakklub forpligtes ved underskrift af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoriblandt formand eller kasserer.

 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, herunder tid og sted for dens møder. Referat af bestyrelsesmøderne lægges på klubbens hjemmeside, senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dets medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, supplerer denne sig selv med en af bestyrelsessuppleanterne. Er dette ikke muligt, supplerer den sig med et medlem af klubben.

Træder formanden eller kassereren tilbage, konstituerer bestyrelsen en ny formand eller kasserer.  Kravene defineret i §4 punkt 7 skal overholdes.

§ 6 - Økonomi.

 

Den ordinære generalforsamling vedtager hvert år de økonomiske rammer for det pågældende kalenderår.

 

Den daglige administration af klubbens økonomi varetages af kassereren.

 

Kassereren opkræver kontingent til klubben.

 

Kassereren drager omsorg for, at klubbens interne regnskab til enhver tid er ført ajour.

 

Kassereren udarbejder regnskab til den ordinære generalforsamling.

 

§ 7 - Kontingent.

 

Generalforsamlingen fastsætter klubbens kontinent og betalingsterminerne herfor. Overskrides betalingsterminerne, har kassereren pligt til at rykke vedkommende medlem for betaling. 

 

Bestyrelsen kan efter indstilling fra kassereren ekskludere medlemmer, der er i restance.

Bestyrelsen afgør i det enkelte tilfælde, om vedkommende skal blacklistes hos Dansk Skak Union.

Eksklusion kan ophæves af bestyrelsen, dersom det skyldige beløb betales til klubben.

 

Et medlem, der modarbejder klubben eller Dansk Skak Unions formål eller interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen sker for et fastsat tidsrum eller for bestandig.

 

§ 8 - Regnskab.

 

Skakklubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

 

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling.

 

Bestyrelsen kan med 3 ugers skriftlig varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelse skal ligeledes ske når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

 

§ 10 – Hold og holdledere

 

Bestyrelsen opretter inden starten af holdturneringen en styrkeliste for klubbens medlemmer.

 

For hvert tilmeldt hold udpeger bestyrelsen en holdleder.

 

Med udgangspunkt i styrkelisten sammensætter bestyrelsen holdene i samarbejde med holdlederne,

 

Holdlederne har ansvaret for til hver kamp at sikre, at deltagere på holdet kan stille op, og at indkalde reserver, hvis der er afbud.

 

Ved hjemmekampe skal holdlederen sikre,

- at der er lokaler til rådighed

- at der er adgang til lokalerne, 

- at der er en kampleder.

 

Ved udekampe koordinerer holdlederne transporten.   

 

 

§11 Medlemskab

 

Enhver skakinteresseret kan optages som medlem af klubben.

 

Undtaget herfra er dog personer, der ekskluderet af klubben eller af Dansk Skak Union. Først når eksklusionen er ophævet, kan medlemskab opnås igen.

 

Ind- og udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kassereren.

 

 

§ 12 - Opløsning.

 

Hvis klubben splittes i de oprindelige 2 klubber (Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub) overtager disse 2 klubber inventar, der oprindeligt har tilhørt klubberne. Aktiver i øvrigt deles ligeligt imellem klubberne.

 

I tilfælde af klubbens opløsning uden videreførelse i de oprindelige klubber, deponeres dens midler og materiel hos Dansk Skak Union, med mindre generalforsamlingen træffer anden beslutning.